Regulamin

Regulamin

Sklepu internetowego znajdującego się pod witryną internetową sklep.emediator.pl

 

§1.

Oznaczenie własności

Właścicielem sklepu internetowego pod witryną sklep.emediator.pl jest spółka eMediator.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Dunikowskiego 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000476840, posiadająca nr NIP: 6312650633, REGON: 243367376, zwany w dalszej części Sprzedającym.

 

§2.

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają w szczególności:

 1. Klient  osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedającego.
 2. Regulamin  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod witryną sklep.emediator.pl .
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklep.emediator.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Przedmiot umowy – Usługi i Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Zamówienie  oświadczenie woli Klienta, o zamiarze zakupu Przedmiotu umowy i zawarcia Umowy sprzedaży. 
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zmianami), dalej KC.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami), dalej UOPK
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zmianami), dalej UŚUDE.

 

§3.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedającego, w szczególności sposób składania zamówień, rejestracji, płatności, odstąpienia od umowy.
 2. Regulamin ten jest regulaminem o jakim mowa w art. 8 UŚUDE.
 3. Klient może złożyć Zamówienie pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, którym się posługuje:

1)       Przeglądarka internetowa Internet Explorer  w wersji 11/ Chrome w wersji 54 / Mozilla Firefox w wersji 49 lub nowszej.

2)       Program do odczytu plików w formacie PDF., przykładowo Adobe Acrobat Reader lub równoważny, nie starszy  niż Adobe Acrobat Reader 9.0

3)       W przypadku zakupu nagrań, program odtwarzający pliki audio i video w formacie avi. Lub równoważnym.

Klient zobowiązuje się do niedostarczania Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:

1)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 1. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez witrynę internetową sklep.emediator.pl, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

 

§4.

Rejestracja

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do rejestracji konta w Sklepie internetowym.
 2. W celu rejestracji Klient zobowiązany jest do wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego dostępnego na witrynie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Dane wymagane do rejestracji to adres e-mail Klienta, na który zostanie przesłany link aktywacyjny.  Aktywacja Konta nastąpi po kliknięciu w link aktywacyjny.
 4. E-mail z linkiem aktywacyjnym zawiera również załącznik z niniejszym Regulaminem.
 5. Warunkiem rejestracji Konta jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego i wyrażenie zgody na jego treść. 
 6. Sprzedający może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego, korzysta udostępniania Przedmiotu umowy osobom trzecim.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych uzyskanych  od Klienta i podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia otrzymanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy dane osobowe Klienta przed pozyskaniem i dostępem do nich osób nieuprawnionych.  

§5.

Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu umowy Klient zobowiązany jest do uzupełnienia danych osobowych podanych w formularzu z zakładce panel klienta. Sprzedający wymaga bezwzględnego podania następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. Pozostałe rubryki mają charakter fakultatywny a ich uzupełnienie jest dobrowolne.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przez kliknięcie "potwierdzam zakup” w witrynie Sklepu internetowego. Kliknięcie „do koszyka” powoduje dodanie zamówionego Przedmiotu umowy do Koszyka.  
 3. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia znajdującego się w Koszyku do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”.
 4. W przypadku nieuzupełnienia przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, złożenie ostatecznego Zamówienia jest niemożliwe, do czasu uzupełnienia danych.
 5. Po ostatecznym złożeniu Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie następujące informacje:  

1)       Przedmiot umowy,

2)       Jednostkową i łączną cenę za zamówiony Przedmiot umowy,

3)       Koszt dostawy,

4)       Wybraną metodę płatności,

5)       Oczekiwany czas dostawy,

 1. Złożenie ostatecznego Zamówienia przez Klienta, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia uważa się za chwilę zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. O złożonym Zamówieniu Klient powiadamiany jest za pomocą adresu e-mail.
 3. W przypadku, gdy Przedmiotem umowy jest Usługa, oprócz powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, na podany przez klienta nr telefonu będzie kontaktować się pracownik eMediator.pl, który pobierze dane konieczne do zawarcia umowy.
 4. W przypadku gdy, Przedmiotem umowy jest Usługa, po złożeniu Zamówienia, Sprzedający w terminie do 3 dni roboczych wysyła na adres Klienta podany w formularzu rejestracji/ panelu klienta Umowę sprzedaży. Odesłanie podpisanej Umowy sprzedaży na adres Sprzedającego uważa się za chwilę zawarcia umowy. 
 5. Dostawa Przedmiotu umowy odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego, a w przypadku sprzedaży Usług również po dostarczeniu Sprzedającemu podpisanej Umowy sprzedaży. Dostawa realizowana jest przesyłką kurierską lub za pomocą Poczty Polskiej a także możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. O wysyłce Klient informowany jest za pomocą adresu e-mail.
 6. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.
 7. Cennik dostawy dostępny jest w witrynie Sklepu internetowego pod zakładką „czas i koszty dostawy”
 8. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży na Przedmiot umowy, którym jest Usługa wykonywana przez Sprzedającego, termin wykonania umowy wynosi do 1 dnia roboczego.
 9. Termin wskazany w ust. 10 jest wiążący pod warunkiem dostarczenia Sprzedającemu wszystkich wymaganych dokumentów, których specyfikacja znajduje się przy opisie sprzedawanej Usługi.

 

§6.

Wynagrodzenie

 1. Cena Przedmiotu umowy każdorazowo znajduje się przy opisie Przedmiotu Umowy znajdującego się w Sklepie internetowym.
 2. Cena Przedmiotu umowy podana jest w walucie polskiej i zawiera podatek VAT.
 3. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

1)       Przelewem bankowym lub elektronicznym,

2)       Kartą płatniczą (debetową lub kredytową)

3)       Przelewem natychmiastowym (Płatności Shoper)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 1. Za moment zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Sprzedającego.

 
§7.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Przedmiotu umowy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Przedmiotu umowy.
 3. W przypadku Przedmiotu umowy będącego Usług, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 4. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, wymaga poinformowania Sprzedającego na adres ujawniony w §1 lub na adres e-mail podany w witrynie Sklepu internetowego (sklep@emediator.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Odstąpienie może być przesłane za pomocą poczty, faksu lub pocztą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Klient dochowuje 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wyśle do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane wynagrodzenie, w tym poniesiony przez Klienta koszt dostawy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 9. Zwrot wynagrodzenia odbywa się za pomocą przelewu lub w inny sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu.
 10. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wynagrodzenia do czasu zwrotnego otrzymania Przedmiotu umowy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 12. Klient zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu umowy na adres Sprzedającego przed jego upływem.
 13. Koszt odesłania Przedmiotu umowy ponosi Klient.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu umowy.
 15. Pomimo skutecznego odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, jest on zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

3)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8.

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej wysyłając na adres Sprzedającego ujawniony w §1 niniejszego Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@emediator.pl
 3. W przypadku przesłania reklamacji za pomocą poczty elektronicznej Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie reklamacji Klienta.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 5.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakoś Przedmiotu umowy stosowanie do regulacji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu umowy bez wad.

§9.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poddaje się sądom właściwym miejscowo zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poddaje się sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

– Adresat: eMediator.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, e-mail sklep@emediator.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl